Zamówienia publiczne KSP

Lista wszczętych postępowań.

 

UWAGA: Od dnia 24.02.2020 r. zmianie ulega wyróżnik we wszystkich numerach kontaktowych! Zmiana obowiązuje cztery pierwsze cyfry, przykładowo poprzedni numer telefonu 22 60 386 08 przekształcony zostanie na numer 47 72 386 08.
W początkowym okresie przejściowym obydwa numery będą funkcjonowały poprawnie.


Wydział Zamówień Publicznych KSP prowadzi postępowania o zamówienia publiczne w Komendzie Stołecznej Policji w imieniu Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2.

Dane kontaktowe:

Wydział Zamówień Publicznych KSP
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
tel.: (47) 72 386 08
fax: (47) 72 376 42
e-mail: zamowienia@ksp.policja.gov.pl

Zamawiającym jest:

Komenda Stołeczna Policji
Regon: 012126482
Nip: 525-19-30-070

z siedzibą:
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Sposób uzyskania SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego:

a) ze strony internetowej KSP : http://www.policja.waw.pl zakładka "Zamówienia Publiczne" lub: http://przetargi.policja.waw.pl
b) na pisemny wniosek wykonawcy adresowany zgodnie z danymi kontaktowymi z punktu 1

b1. może odebrać osobiście.
b2. za pośrednictwem poczty.

W przypadku określenia przez Zamawiającego ceny za SIWZ - wraz z wnioskiem należy przesłać kopię wniesionego przelewu na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji:
NBP OOWarszawa
Nr:
75 1010 1010 0056 5622 31 000 000

Wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji:

NBP OOWarszawa
Nr: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia jako Beneficjenta należy wpisać:

SKARB PAŃSTWA - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Punkt Obsługi Interesanta KSP Warszawa, ul Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres wskazany w pkt 1.

Oferty elektroniczne należy składać na Platformie Zakupowej openNexus pod adresem https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa wybierając odpowiednie postępowanie.