Zamówienia publiczne KSP

Lista wszczętych postępowań.


Wydział Zamówień Publicznych KSP prowadzi postępowania o zamówienia publiczne w Komendzie Stołecznej Policji w imieniu Zamawiającego, o którym mowa w pkt 2.

Dane kontaktowe:

Wydział Zamówień Publicznych KSP
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
tel.: (47) 72 386 08
fax: (47) 72 376 42
e-mail: zamowienia@ksp.policja.gov.pl

Zamawiającym jest:

Komenda Stołeczna Policji
Regon: 012126482
Nip: 525-19-30-070

z siedzibą:
ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa

Sposób uzyskania SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego:

a) ze strony internetowej KSP : http://www.policja.waw.pl zakładka "Zamówienia Publiczne" lub: http://przetargi.policja.waw.pl
b) na pisemny wniosek wykonawcy adresowany zgodnie z danymi kontaktowymi z punktu 1

b1. może odebrać osobiście.
b2. za pośrednictwem poczty.

W przypadku określenia przez Zamawiającego ceny za SIWZ - wraz z wnioskiem należy przesłać kopię wniesionego przelewu na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji:
NBP OOWarszawa
Nr:
75 1010 1010 0056 5622 31 000 000

Wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Komendy Stołecznej Policji:

NBP OOWarszawa
Nr: 64 1010 1010 0056 5613 9120 0000

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia jako Beneficjenta należy wpisać:

SKARB PAŃSTWA - KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Punkt Obsługi Interesanta KSP Warszawa, ul Nowolipie 2, który czynny jest w godz. 7:00 - 17:00 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres wskazany w pkt 1.

Oferty elektroniczne należy składać na Platformie Zakupowej openNexus pod adresem https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa wybierając odpowiednie postępowanie.